Back

Zasady i warunki

1. Wprowadzenie


1.1. Niniejsze Ogólne Warunki regulują całość relacji między Tobą, Klientem, a Keto Diets, UAB, kod firmy 305493532, z naszą siedzibą przy Didžioji str. 18, LT-01128 Wilno, Republika Litewska, która świadczy Usługi za pośrednictwem Strony internetowej lub aplikacji mobilnej, wraz ze spółką stowarzyszoną UAB „Kilo grupe”, kod spółki 303157579, z siedzibą przy Antakalnio str. 17, LT-10312 Wilno, Republika Litewska, związananej ze świadczeniem usług pobierania opłat.

1.2. Przed zawarciem umowy na odległość Klient otrzyma tekst niniejszej umowy w formie elektronicznej lub w innym trwałym formacie. Jeśli nie jest to możliwe, Spółka wskaże, przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób niniejsza Umowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Spółki i że zostanie wysłana bezpłatnie do Klienta, tak szybko, jak to możliwe.

1.3. KLIENT POWINIEN DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ PRZED JEJ AKCEPTACJĄ I SKORZYSTANIEM Z USŁUG FIRMY. KLIENT ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG POTWIERDZA, ŻE KLIENT PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ W SPOSÓB ZROZUMIAŁY I ZGADZA SIĘ Z JEJ POSTANOWIENIAMI.

1.4. Niniejsza Umowa zawiera obowiązkowe postanowienie dotyczące arbitrażu, które, zgodnie z dalszym opisem w sekcji 17, wymaga zastosowania arbitrażu na zasadzie indywidualnej w celu rozstrzygania sporów, a nie rozpraw z obecnością przysięgłych, innych postępowań sądowych lub wszelkiego rodzaju powództw grupowych.


2. Definicje


2.1. Niektóre warunki są zdefiniowane we wprowadzającej części niniejszej Umowy. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, poniżej wyszczególnione terminy, jeśli są pisane wielkimi literami w tym dokumencie, mają następujące znaczenie:

(a) Umowa
oznacza umowę na świadczenie Usług i / lub sprzedaż Towarów zawartą online pomiędzy Firmą i Klientem.

(b) Klient
oznacza użytkownika usługi i / lub nabywcę Towarów firmy, jak wyjaśniono w niniejszej Umowie.

(c) Firma/Spółka
oznacza Keto Diets UAB, kod firmy 305493532, z siedzibą przy Viensėdžio 36, Krikščioniškės, Republika Litewska, adres biura: Antakalnio 17, Wilno, Republika Litewska, e-mail: [email protected], spółka zarejestrowana zgodnie z prawem litewskim, dane o spółce są przechowywane w Rejestrze Podmiotów Prawnych Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, do celów Sekcji 5.5 i 6.2 oraz wszelkich innych postanowień związanych ze sprzedażą Towarów, Firma będzie posługiwać się nazwą Max Nutrition, UAB, kod firmy 305420438, mieszczącej się pod adresem Gedimino av. 1A-13, Wilno, Republika Litewska, adres biura: Antakalnio 17, Wilno, Republika Litewska, e-mail [email protected], spółka zarejestrowana zgodnie z prawem litewskim, dane o firmie są przechowywane w rejestrze podmiotów prawnych Republiki Litewskiej.

(d) Oferta
oznacza zawarcie niniejszej Umowy o świadczenie Usług i / lub sprzedaż Towarów dostarczonych Klientowi przez firmę za pomocą Witryny lub Aplikacji mobilnej.

(e) Polityka prywatności
oznacza politykę prywatności firmy opublikowaną na Stronie internetowej lub Aplikacji.

(f) Usługi
oznaczają treści cyfrowe dostarczane Klientowi przez Firmę, a także dostępność do Witryny oraz Aplikacji mobilnej, w tym informacje, tekst, obrazy oferowane lub udostępniane właśnie tam.

(g) Treści cyfrowe
oznaczają indywidualne cyfrowe plany posiłków i / lub inne treści cyfrowe sprzedawane przez Internet.

(h) Towary
oznaczają suplementy i/lub inne produkty w formie fizycznej sprzedawane online przez Firmę.

(i) Umowa na odległość
to umowa zawarta między Spółką a Klientem w ramach systemu sprzedaży treści cyfrowych i/lub towarów na odległość.

(j) Witryna/Strona internetowa
jest dostępna pod adresem ketocycle.diet (k) Aplikacja mobilna
to aplikacja Firmy o nazwie Keto Cycle: Keto Diet Tracker, którą Klient może pobrać z App Store i / lub Google Play.


3. Złożenie oferty


3.1. Firma zapewni Klientowi możliwość otrzymania Oferty.

3.2. Klient zostanie poproszony o podanie niektórych informacji za pośrednictwem strony internetowej przed otrzymaniem oferty, wybierając podane opcje lub wpisując wymagane dane. Klient jest zobowiązany do dostarczenia aktualnych, poprawnych i wyczerpujących informacji.

3.3. Po przesłaniu informacji określonych w punkcie 3.2 niniejszej umowy Klient otrzyma Ofertę. Oferta będzie zawierać informacje na następujące:

3.3.1. kwota do zapłaty za odpowiednie Usługi i / lub Towary;
3.3.2. opcje płatności: kartą kredytową lub inną dopuszczalną formą płatności
3.3.3. inne informacje, które Firma uważa za ważne, aby zawrzeć je w Ofercie.
3.4. Akceptacja oferty

3.4.1. Klient akceptuje ofertę, gdy zaznaczy pole „Zgadzam się z Warunkami”. Klient będzie musiał następnie nacisnąć przycisk „Prześlij”.

4. Umowa na odległość

4.1. Umowa na odległość zostanie zawarta z chwilą przyjęcia Oferty przez Klienta i zgodnie z pkt. 3.4.1.


4.2. Ponieważ Klient akceptuje Ofertę drogą elektroniczną, Firma potwierdzi odbiór Oferty również w formie elektronicznej. W przypadku zakupu przez Klienta treści cyfrowych, zostaną one przekazane na adres e-mail podany w Witrynie lub Aplikacji mobilnej.


4.3. W PRZYPADKU UMOWY MIĘDZY SPÓŁKĄ A KLIENTEM W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, KTÓRA NIE JEST DOSTARCZANA W FORMIE TRWAŁEJ, KLIENT ZGADZA SIĘ UTRACIĆ SWOJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.


4.4. Firma dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić, że Usługi działają zgodnie z ich przeznaczeniem, jednak takie Usługi zależą od Internetu i innych dostawców niezależnych od Spółki. Korzystając z Usług Spółki, Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma nie może zagwarantować, że Usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów lub że zawarte w nich informacje będą całkowicie wolne od wirusów, nieplanowanych przestojów lub innych niedogodności. Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że istnieje pewne ryzyko związane z korzystaniem lub pobieraniem takich Usług.


4.5. Od czasu do czasu i bez uprzedniego powiadomienia możemy zmieniać, rozszerzać i ulepszać Usługi. Możemy również w dowolnym momencie przestać obsługiwać część lub wszystkie Usługi lub selektywnie wyłączyć niektóre aspekty Usług. Wszelkie modyfikacje lub usunięcie Usług będą dokonywane według naszego wyłącznego uznania i bez ciągłego zobowiązania lub odpowiedzialności wobec Klienta, a korzystanie z Usług przez Klienta nie oznacza, że będą one zawsze dostępne.


4.6. Klient zgadza się ponadto, że:


4.6.1 nie będzie mieć dostępu do Usług (w tym do zakupu Towarów), jeśli nie ukończył 18 lat;

4.6.2 Klient winien odmawiać dostępu do Usług osobom w wieku poniżej 18 lat. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane korzystanie z Usług przez osoby nieletnie.

5. Płatności

5.1. W okresie ważności wskazanym w ofercie, cena za oferowane Usługi i / lub Towary nie wzrośnie, z wyjątkiem zmian cen w taryfach VAT.

5.2. Klient zgadza się:

5.2.1. opłacić wszelkie dodatkowe koszty, opłaty, obowiązujące podatki i inne obciążenia, które może ponieść. Należy pamiętać, że w przypadku zamówień towarów mogą wystąpić opłaty lokalne (podatek od sprzedaży, cło), w zależności od regionu i lokalnych ceł. Te opłaty w całości pokrywa Klient.

5.2.2. kupować Usługi i / lub Towary przy użyciu ważnej karty kredytowej lub innej dozwolonej formy płatności;

5.2.3. dostarczać firmie aktualne, poprawne i wyczerpujące informacje wyszczególnione w formularzu zamówienia. Jeśli Firma odkryje lub uważa, że jakiekolwiek informacje dostarczone przez Klienta nie są aktualne, niedokładne lub kompletne, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usługi i / lub dostawy Towarów według własnego uznania, a Klient traci wszelkie prawa do zwrotu zapłaconej kwoty.


5.3. Po przeniesieniu Klienta do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych ryzyko utraty lub uszkodzenia przejdzie na Klienta i / lub serwis zewnętrzny. Płatności online kartą kredytową lub debetową na rzecz Firmy będą przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, a żadne poufne dane związane z płatnością nie będą przechowywane ani wykorzystywane przez Firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy z płatnościami lub inne spory wynikające z zewnętrznych usług płatniczych. Firma może okresowo zmieniać zewnętrznego dostawcę usług płatniczych.


5.4. Wszystkie ceny i koszty podano w polskich złotówkach, chyba że zaznaczono inaczej.


5.5. Wszystkie Towary pozostają w firmie do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Obowiązuje cena ustalona w dniu złożenia zamówienia. Koszty wysyłki i opłaty są ustalone przed potwierdzeniem zakupu. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz mieć pozwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na dokonanie zakupu.

5.6. W przypadku wysyłek poza Stany Zjednoczone, Klient zgadza się i rozumie, że Towary będą importowane w imieniu Klienta. Klient upoważnia Spółkę do importu Towarów w jego imieniu. Ponadto Klient zgadza się, że Firma może przenieść obowiązek importu Towarów w jego imieniu na podwykonawcę. Klient zapłaci podatki i cła dodatkowo do ceny zakupu Towarów, jeśli zostanie do tego wezwany.

5.7. Wszystkie transfery dokonywane za pośrednictwem Firmy są obsługiwane i przeprowadzane za pośrednictwem dedykowanych bramek stron trzecich w celu zagwarantowania Twojej ochrony. Informacje o karcie nie są przechowywane i są obsługiwane przez szyfrowanie SSL. Zapoznaj się z Regulaminem bramki płatności dla wybranej transakcji, ponieważ jest ona za nią odpowiedzialna.

5.8. Twoje płatności są przetwarzane przez Kilo grupė, UAB, numer identyfikacyjny 303157579, zarejestrowaną pod adresem Antakalnio. 17, LT-10312 Wilno, Litwa. Aby uzyskać zwrot pieniędzy lub złożyć skargę, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Należy pamiętać, że mogą wystąpić lokalne opłaty (podatek od sprzedaży, cło), w zależności od regionu i lokalnych opłat celnych. Te opłaty Klient ponosi na własny koszt.


5.9. Aby zapewnić, że Klient nie doświadczy przerwy lub utraty Usług, są oferowane z automatycznym odnowieniem.

5.9.1. Z WYJĄTKIEM PRZYCZYN OPISANYCH W NINIEJSZEJ SEKCJI, AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻENIE ODNAWIA OBOWIĄZUJĄCĄ USŁUGĘ O OKRES RÓWNOZNACZNY Z OSTATNIM OKRESEM TRWANIA USŁUGI. Na przykład, jeśli ostatni okres świadczenia usługi wynosi jeden rok, okres odnowienia będzie wynosił również jeden rok.

5.9.2. O ile Klient nie anuluje subskrypcji, Firma automatycznie odnowi odpowiednią Usługę, gdy pojawi się konieczność odnowienia, i pobierze płatność za pomocą metody płatności związanej z Usługą na koncie Klienta.

5.9.3. Firma może od czasu do czasu zmieniać plany subskrypcji i ceny Usług. Odnowienia będą naliczane według aktualnych stawek Firmy, które Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że mogą one być wyższe lub niższe niż stawki za pierwotny okres świadczenia usługi.

5.9.4. JEŚLI KLIENT NIE CHCE, ABY USŁUGI BYŁY AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONE, może zdecydować się na anulowanie subskrypcji co najmniej 48 godzin przed końcem bieżącego okresu, w którym to przypadku Usługi zostaną zakończone po wygaśnięciu bieżącego okresu, chyba że odnowi ręcznie Usługi przed tą datą.

5.9.5. Jeśli Klient zakupił subskrypcję w witrynie Firmy, nie będzie mógł nią sterować za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play. Zamiast tego Klient może łatwo anulować subskrypcję, logując się na konto użytkownika na stronie internetowej Firmy lub kontaktując się z zespołem pomocy pod adresem [email protected]

5.9.6. Jeśli Klient zakupił subskrypcję za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play, może anulować subskrypcję tylko za pośrednictwem swojego konta Apple lub Google. Klient rozumie, że odinstalowanie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji.

5.9.7. Od czasu do czasu Firma może oferować Oferty Specjalne, które mogą zawierać dodatkowe warunki mające zastosowanie wraz z niniejszą Umową.

5.9.8. Firma może oferować wersje próbne płatnych subskrypcji przez ograniczony czas bez płatności lub po specjalnej cenie („Wersja próbna”). Firma automatycznie rozpocznie pobieranie opłat od Klienta za subskrypcję pierwszego dnia po zakończeniu Okresu próbnego raz w miesiącu lub w innym odstępie czasu, co Firma ujawni w Ofercie Specjalnej. Jeśli Klient nie chce być obciążony tymi kosztami, musi anulować subskrypcję przed końcem okresu promocyjnego.

5.9.9. Jeśli Klient kupił lub otrzymał kod promocyjny, bonus, specjalną zniżkę lub inną ofertę sprzedawaną przez Firmę na dostęp do płatnej subskrypcji, mogą również obowiązywać odrębne warunki przedstawione Klientowi wraz z Ofertą Specjalną. Klient zgadza się przestrzegać wszelkich takich warunków.


6. Zasady zwrotów pieniędzy6.1. Firma nie stosuje zasad zwrotu pieniędzy, chyba że udowodniono, że produkt (treść cyfrowa lub towary) jest niezgodny z opisem lub jest wadliwy. W takich przypadkach Klient musi skontaktować się z obsługą klienta pod adresem [email protected] w ciągu 14 dni od dnia zakupu i dostarczyć szczegółowe informacje potwierdzające wadę produktu (treści cyfrowych lub towarów) z dołączonym dowodem wizualnym. Po zaakceptowaniu zwrotu, Klient nie ma już dostępu do produkt (treści cyfrowe lub towary). Wszystkie zwroty dotyczą pierwotnej metody płatności. Kupując Usługę, Klient zgadza się na tę Politykę zwrotów i zrzeka się wszelkich praw do poddania jej wszelkim pytaniom, osądom lub działaniom prawnym.


Polityka zwrotów

6.2. Wszelkie towary, które są zwracane, muszą być w oryginalnym opakowaniu, w stanie nadającym się do odsprzedaży. Jeśli zwracane towary nie spełniają tych warunków, nie będziemy w stanie zaoferować zwrotu pieniędzy. Przed odesłaniem Towaru Klient musi poinformować nas o tym fakcie, pisząc na adres [email protected] Dostarczymy wówczas nasz formularz zwrotu, który należy wypełnić i odesłać wraz z Towarem w ciągu 30 dni od dnia dokonania zakupu.

6.3. Opłata za wysyłkę jest wliczona w cenę Towaru, w przypadku zwrotów opłata ta nie podlega zwrotowi (opłata za wysyłkę wynosi 22 USD). Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru oraz formularza, zwrot zostanie autoryzowany tą samą metodą, którą dokonano płatności. Zwrot środków może zająć do 14 dni roboczych, zanim zostanie zaksięgowany. Jeśli Klient nie dotrzyma terminów naszej Polityki zwrotów, nie będziemy w stanie zaoferować zwrotu pieniędzy.

6.4. W przypadku zamówień poza Stany Zjednoczone: jeśli Klient odmówi przyjęcia paczki z Towarem w urzędzie celnym, Firma nie będzie odpowiedzialna za zwrot kosztów lub ponowne wysłanie zamówienia za pośrednictwem innego przewoźnika. Paczka zostanie pozostawiona w urzędzie celnym. Jeśli Klient chce zwrotu pieniędzy za zamówienie, jest odpowiedzialny za uiszczenie opłaty celnej za odesłanie paczki do Firmy. W związku z tym, gdy paczka zostanie odebrana z powrotem w magazynie Firmy, Klient zostanie obciążony kosztami zamówienia pomniejszonymi o pierwotną opłatę za wysyłkę.

6.5. Adres zwrotny dla Towarów:
UAB MAX Nutrition/ Shipmonk
6010 N. Cajon Blvd
San Bernardino
CA 92407
USA


7. Prawa własności intelektualnej

7.1. W przypadku Firmy i Klienta, wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe oraz wszelkie inne prawa własności do Usług lub treści związanych z Usługami są własnością Firmy.

7.2. Klient nie może reprodukować, odtwarzać kodu źródłowego, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać lub wykonywać, publikować ani w inny sposób udostępniać Usług, w tym między innymi treści cyfrowych, w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

7.3. Klient niniejszym przyznaje Spółce wieczystą, nieodwołalną, nieodpłatną i niewyłączną licencję, w tym prawo do sublicencji (na wielu poziomach) i cedowania na osoby trzecie w celu reprodukowania, rozpowszechniania, wykonywania i wyświetlania (publicznie lub w inny sposób), tworzenia dzieł pochodnych, modyfikowania i wykorzystywania w inny sposób Treści użytkownika (z wyjątkiem znaków towarowych użytkownika), a także wszystkie zmodyfikowane prace pochodne. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Klient niniejszym zrzeka się wszelkich praw moralnych, które może mieć w odniesieniu do Treści użytkownika. Treści użytkownika oznaczają wszelkie znaki towarowe użytkownika, komunikaty, obrazy, pisma, dzieła twórcze, dźwięki oraz wszystkie materiały, dane i informacje, które Klient przesyła lub przekazuje za pośrednictwem Usług lub które inni użytkownicy przesyłają lub przekazują. Przesyłając Treści użytkownika, Klient potwierdza, oświadcza i gwarantuje, że takie Treści użytkownika oraz ich przekazywanie lub przesyłanie jest (a) dokładne i nie jest poufne; (b) nie narusza żadnych obowiązujących przepisów, ograniczeń umownych ani innych praw osób trzecich, a także, że Klient ma pozwolenie od jakiejkolwiek strony trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są zawarte w Treści użytkownika; oraz (c) wolne od wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego itp.

7.4. Żadna część niniejszej Umowy nie jest ani nie powinna być interpretowana jako przeniesienie praw własności intelektualnej w związku z Usługami lub treściami związanymi z Usługami, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Sekcji 8.1 poniżej.

8. Wykorzystanie treści cyfrowych

8.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej określone w art. 7.1 i dotyczące treści cyfrowych są własnością Spółki. Treści cyfrowe są licencjonowane zgodnie z niniejszą sekcją 8 i nie są sprzedawane. Klientowi zostanie udzielona tylko ograniczona, odwołalna, niewyłączna licencja, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, w celu korzystania z (wyłącznie dla indywidualnego użytku) wszelkich treści cyfrowych dostarczonych przez Firmę.

8.2. Niniejsza licencja obowiązuje przez okres 5 lat od daty otrzymania przez Klienta odpowiedniej treści cyfrowej, chyba że została wcześniej zawieszona lub rozwiązana zgodnie z niniejszą Umową.

8.3. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, Klient nie może wykorzystywać treści cyfrowych z wyjątkiem osobistych, niekomercyjnych celów.

8.4. Klient nie może edytować, powielać, przekazywać ani pożyczać treści cyfrowych, ani udostępniać ich stronom trzecim, ani wykorzystywać ich do wykonywania innych czynności wykraczających poza zakres licencji przewidzianej w niniejszej sekcji 8.

8.5. Firma może nakładać ograniczenia na zakres licencji lub liczbę urządzeń lub typów urządzeń, na których można wykorzystywać treści cyfrowe.

8.6. Jeśli klient naruszy niniejszy punkt 8, Firma może zawiesić dostęp do odpowiednich treści cyfrowych, nie ograniczając prawa wynikającego z niniejszej Umowy lub obowiązującego prawa, w tym prawa do rekompensaty od straty poniesionej w wyniku naruszenia lub w związku z nim, w tym wszelkich poniesionych wydatków.

9. Sprzedaż treści cyfrowych jest zabroniona

9.1. Klientowi nie wolno sprzedawać, udostępniać ani wypożyczać treści lub kopii treści cyfrowych.

10. Polityka prywatności

10.1. Przetwarzanie danych osobowych podlega Polityce prywatności. Zaleca się, aby Klient wydrukował i zachował kopię Polityki prywatności wraz z niniejszą Umową.


11. Odszkodowanie

11.1. Klient zabezpiecza Spółkę, jej podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, przedstawicieli prawnych, licencjodawców, podmioty zależne, spółki i dostawców od jakichkolwiek roszczeń i żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z naruszenie niniejszej Umowy lub korzystania z Usług lub naruszenie prawa lub praw osoby trzeciej w związku z naruszeniem niniejszej Umowy lub korzystania z Usług przez Klienta.

12. Odpowiedzialność

12.1. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE DECYZJE PODJĘTE NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ, W TYM INFORMACJI OTRZYMANYCH POPRZEZ DZIAŁANIA KLIENTA.

12.2. KLIENT ROZUMIE I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, KONSEKWENCYJNE) LUB TE, KTÓRE WYNIKAJĄ Z NIEZBĘDNYCH WYNIKÓW, Z DOBREJ WOLI, (NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z: (i) WYKORZYSTANIA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG, (ii) DOWOLNEGO ŁĄCZA DOSTARCZONEGO W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI, (iii) MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI ZAWARTYCH W KAŻDEJ LUB WSZYSTKICH TAKICH STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI, (iv) ZALEŻNOŚCI KLIENTA OD KAŻDEJ USŁUGI; (v) PRZERWY, ZAWIESZENIE, ZAKOŃCZENIE USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK ICH CZĘŚCI, (vi) TERMINOWOŚĆ, USUWANIA, USZKODZENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁANIE LUB PRZECHOWYWANIE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB (vii) JAKIEKOLWIEK KWESTIE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI KLIENTA. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC KLIENTA ODNOSZĄCA SIĘ DO JEGO / JEJ KORZYSTANIA Z USŁUG NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 100 USD).

12.3. Strona Umowy zostanie zwolniona z odpowiedzialności za niewypełnienie umowy, jeżeli udowodni, że Umowa nie została wypełniona z powodu siły wyższej. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty spowodowane siłą wyższą, zamieszkami, wojną lub wydarzeniami naturalnymi lub z powodu innych zdarzeń, za które Firma nie ponosi odpowiedzialności (np. strajk, blokada, utrudnienia w ruchu, czynności administracyjne krajowe lub zagraniczne wysokich władz). Klient musi dostarczyć pisemne powiadomienie o wystąpieniu siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie niniejszej Umowy, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystąpienia tych okoliczności. Firma poinformuje Klienta o wystąpieniu siły wyższej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Stronie internetowej lub Aplikacji, jeśli to możliwe.

12.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI JEST OGRANICZONA DO STRAT BEZPOŚREDNICH, O ILE NIE DOTYCZY INNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRAWAMI.

12.5. Ze względu na charakter Usług i / lub Towarów, które Firma świadczy, i ponieważ Firma nie może kontrolować przestrzegania przez Klienta podanych instrukcji użytkowania, Firma nie udziela żadnych gwarancji na jakiekolwiek wyniki wynikające z korzystania z Usług i / lub Towarów.

12.6. SPÓŁKA JEST TYLKO ADMINISTRATOREM STRONY INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ. DOSTAWCA USŁUG, MAX NUTRITION UAB JEST WŁAŚCICIELEM I SPRZEDAJE TOWARY, DIABETES SOLUTIONS UAB NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCEJ TOWARÓW I ICH DOSTARCZENIA. WSZELKIE ROSZCZENIA, WNIOSKI I INNE KOMUNIKACJE ZWIĄZANE Z TOWARAMI MUSZĄ BYĆ PRZEDŁOŻONE BEZPOŚREDNIO DO MAX NUTRITION UAB. MAX NUTRITION UAB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ODNIESIENIU DO STRONY INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ I / LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ Keto Diets UAB.

12.7. Podczas korzystanie z Usług, Klient może otrzymywać linki do innych stron internetowych lub aplikacji, które nie są własnością i / lub nie są kontrolowane przez Spółkę. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za występowanie takich działań. Ponadto, Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne poprzez takie linki, dlatego Klient zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach, usługach dostępnych na takich stronach internetowych lub aplikacjach.

13. Zastrzeżenie medyczne

13.1. PRZED WYPRÓBOWANIEM PLANU POSIŁKU I/LUB TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁĘ, KLIENT POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKIEM SŁUŻBY ZDROWIA.

13.2. SPÓŁKA NIE JEST ORGANIZACJĄ MEDYCZNĄ I NIE ZAPEWNIA ŻADNEJ PORADY LUB POMOCY MEDYCZNEJ. ŻADNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPÓŁKĘ NIE POWINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE JAKO DORADZTWO LUB POMOC MEDYCZNA, NIGDY NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO SUBSTYTUT PORADY LUB POMOCY MEDYCZNEJ, ANI WYKORZYSTYWANE JAKO POMOC PRZEZ DOSTAWCÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ. WYŁĄCZNIE KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OCENĘ SWOJEGO ZDROWIA, W TYM WYBÓR OPIEKI ZDROWOTNEJ.

14. Ważność i odstąpienie od umowy

14.1. Niniejsza Umowa obowiązuje po tym, jak Klient zaakceptuje ją i elektronicznie wyrazi zgodę na jej przestrzeganie, i będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania zgodnie z poniższą sekcją.

14.2. Firma może rozwiązać umowę z Klientem w dowolnym momencie w następujących przypadkach:

(1) Klient nie zgadza się z Umową;

(2) Klient dopuści się naruszenia warunków Umowy;

(3) Klient nie dostarcza informacji wymaganych przez Firmę i / lub podaje nieprawidłowe i / lub niekompletne informacje. Niezależnie od powyższego nie będzie to miało wpływu na ustawowe prawa do rozwiązania umowy.


15. Zmiany w umowie

15.1. Niniejsza Umowa, Polityka prywatności oraz wszelkie dodatkowe warunki, które mogą mieć zastosowanie, mogą ulec zmianie. Firma zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania i aktualizowania Umowy, a takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej Spółki lub w Aplikacji mobilnej.

15.2. Zmieniona Umowa, Polityka prywatności i wszelkie dodatkowe warunki zostaną opublikowane online. Firma może powiadomić Klienta o wszelkich nadchodzących zmianach, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Klienta lub powiadamiając za pośrednictwem Witryny lub Aplikacji mobilnej.

15.3. Klient rozumie i zgadza się, że dalsze korzystanie z Usług i dostęp do nich po opublikowaniu jakichkolwiek aktualizacji Umowy oznacza, że Klient dobrowolnie zgadza się na związanie niniejszą Umową. Jeśli Klient nie zgadza się na związanie zaktualizowaną Umową, nie powinien korzystać (lub nadal korzystać) z Usług.


16. Komunikacja

16.1. Firma preferuje komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Akceptując niniejszą Umowę, Klient akceptuje komunikację w ten właśnie sposób. W tym celu Klient proszony jest o posiadanie aktualnego adresu e-mail i podanie go podczas wypełniania wymaganych informacji zgodnie z punktem 3.2. Firma może publikować informacje związane z niniejszą Umową lub Usługami również w Witrynie lub Aplikacji mobilnej. Klient powinien regularnie i często sprawdzać swoje wiadomości e-mail, a także informacje zawarte w Witrynie lub Aplikacji mobilnej. Wiadomości email mogą zawierać linki do dalszych informacji i dokumentów.

16.2. W przypadkach, w których obowiązujące przepisy wymagają dostarczenia informacji na trwałym nośniku, Firma wyśle Klientowi wiadomość e-mail z załącznikiem lub powiadomienie dotyczące Usługi z funkcją pobierania, aby zachować takie informacje i dokumenty na stałe w przyszłości. Klient ponosi odpowiedzialność za przechowywanie kopii całej korespondencji od Spółki.

16.3. Klient może poprosić o kopię niniejszej Umowy lub dowolnego innego dokumentu umowy, pisząc na adres [email protected].

16.4. Komunikacja z Klientem będzie odbywać się w języku angielskim, chyba że Firma i Klient uzgodnią komunikację w innym języku.

16.5. Klient może się z nami skontaktować w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres [email protected].


17. Rozwiązywanie sporów

17.1. Prawo rządowe. Niniejsza Umowa podlega prawu Teksasu bez względu na jego normy kolizyjne i niezależnie od lokalizacji klienta.

17.2. Nieformalne rozstrzyganie sporów. Klient wyraża zgodę na udział w nieformalnym rozwiązywaniu sporów przed wniesieniem roszczenia przeciwko Spółce. Wszelkie reklamacje dotyczące Firmy i Usług świadczonych na rzecz Klienta należy kierować do Spółki, pisząc na adres [email protected] Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów dostarczanych Klientowi należy kierować do Max Nutrition UAB pisząc na adres [email protected] Klient powinien wyraźnie wskazać, że reklamacja jest składana, oraz podać przyczyny i okoliczności dotyczące reklamacji. Firma prześle potwierdzenie reklamacji na adres e-mail, z którego otrzymano reklamację. Rozpatrzymy reklamację i odpowiemy Klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, Klient lub Firma może wnieść formalne roszczenie.

17.3. Arbitraż. Z wyjątkiem sporów, które kwalifikują się do rozpoznania w sądzie ds. Drobnych roszczeń, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub związane z nią lub jakimkolwiek aspektem relacji między Klientem a Firmą, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, ustawy, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, będą rozstrzygane w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu przed neutralnym arbitrem zamiast w sądzie przez sędziego lub ławę przysięgłych. Klient i Firma zgadzają się, że zarówno Klient, jak i Firma rezygnują z prawa do rozprawy. Spory takie obejmują między innymi spory wynikające lub związane z interpretacją lub stosowaniem niniejszego postanowienia arbitrażowego, w tym wykonalność, odwołalność lub ważność postanowienia arbitrażowego lub dowolnej części postanowienia arbitrażowego. Wszystkie takie sprawy będą rozstrzygane przez arbitra, a nie przez sąd lub sędziego.

17.4. Klient zgadza się, że wszelki arbitraż na podstawie niniejszej Umowy będzie się odbywał indywidualnie; arbitraż zbiorowy i pozwy zbiorowe są niedozwolone, a Klient wyraża zgodę na rezygnację z udziału w pozwie zbiorowym.

17.5. Klient może zrezygnować z tej umowy w celu arbitrażu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] podając imię, nazwisko i aktualny adres w ciągu 30 dni od zaakceptowania niniejszej Umowy, z oświadczeniem, że Klient odmawia zawarcia tej Umowy.

17.6. Arbitrażem będzie zarządzać American Arbitration Association zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym dla Konsumentów, zmienionym niniejszą Umową. Reguły arbitrażu konsumenckiego są dostępne online pod adresem https://www.adr.org/consumer. Arbiter przeprowadzi ewentualne przesłuchania w drodze telekonferencji lub wideokonferencji, a nie osobiście, chyba że arbiter stwierdzi na żądanie Klienta lub Firmy, że przesłuchanie osobiste jest właściwe. Wszelkie spotkania osobiste będą odbywać się w miejscu, które jest względnie dogodne dla obu stron, z należytym uwzględnieniem ich możliwości podróżowania i innych istotnych okoliczności. Jeśli strony nie są w stanie uzgodnić lokalizacji, takiego ustalenia powinna dokonać AAA lub arbiter. Decyzja arbitra będzie zgodna z warunkami niniejszej Umowy i będzie ostateczna i wiążąca. Arbiter będzie uprawniony do przyznania tymczasowego lub stałego nakazu sądowego lub zadośćuczynienia przewidującego szczególne wykonanie niniejszej Umowy, ale tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zwolnienia uzasadnionego przez indywidualne roszczenie przed arbitrem. Wyrok wydany przez arbitra może zostać potwierdzony i wykonany w dowolnym sądzie właściwym. Niezależnie od któregokolwiek z powyższych postanowień, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uniemożliwiać Klientowi zgłaszania problemów agencjom federalnym, stanowym lub lokalnym, a jeśli prawo na to zezwala, mogą one występować przeciwko nam.


18. Inne

18.1. Żadna inna osoba poza Klientem nie będzie mieć praw wynikających z niniejszej Umowy.

18.2. Klient nie może scedować żadnych praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma według własnego uznania może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w całości lub w części na dowolną stronę trzecią.

18.3. Jeżeli sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, wówczas część ta zostanie oddzielona od pozostałej części Umowy, która będzie nadal ważna i wykonalna w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

18.4. KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO KLIENTA. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W TRYBIE „GDY DOSTĘPNE”. SPÓŁKA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO USŁUGI (W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ). NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KAŻDEGO KLIENTA. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE STRONA LUB USŁUGA BĘDZIE UDZIELANA NIEPRZERWANIE, BEZPIECZNIE, AKTUALNIE, KOMPLETNIE LUB BEZBŁĘDNIE ANI ŻE WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE POPRZEZ OFEROWANĄ USŁUGĘ LUB STRONĘ BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE. KLIENT AKCEPTUJE, ŻE WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY W ODNIESIENIU DO WITRYNY LUB USŁUGI JEST ZATWIERDZONY. KLIENT MOŻE MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD REGIONU.

18.5. KORZYSTAJĄC Z USŁUGI LUB DOSTĘPU DO NICH, KLIENT NINIEJSZYM POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ, W SPOSÓB ZROZUMIAŁY I ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.