Back

Privacy policy

W niniejszej polityce prywatności my, Keto Diets UAB, kod spółki 305493532, z siedzibą przy ul. Aludariu 3, Wilno, Litwa, z biurem przy ul. Aludariu 3. Wilno, Litwa („Spółka”, „my”, „nas” lub „nasz”), wyjaśniamy, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych oficjalnych stron w mediach społecznościowych lub za pomocą adresu e-mail i/lub gdy korzystasz z naszych usług.

Należy pamiętać, że w przypadku zakupu towarów fizycznych podczas korzystania z naszych usług za przetwarzanie danych w związku z tą konkretną usługą odpowiada Max Nutrition UAB, kod spółki 305420438, z siedzibą przy ul. Lvivo 37-101, Wilno, Litwa, z biurem przy ul. Antakalnio 17, Wilno, Litwa. W takich przypadkach „Spółka”, „my”, „nas” lub „nasz” odnosi się do Max Nutrition UAB. W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących prywatności związanych z towarami fizycznymi, można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected].

W niniejszym powiadomieniu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

 1. w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane;
 2. kiedy przekazujemy Twoje dane innym;
 3. jak długo przechowujemy Twoje dane;
 4. jaka jest nasza polityka marketingowa;
 5. jakie prawa związane z danymi osobowymi posiadasz;
 6. w jaki sposób używamy plików cookie;
 7. inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę.

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub chęci skorzystania z któregokolwiek z Twoich praw przewidzianych w niniejszym powiadomieniu, możesz przesłać takie zapytania i prośby za pomocą środków podanych w sekcji Kontakt.

We wszystkich kwestiach związanych z prywatnością możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki, pisząc na adres: [email protected].

Wszystkie definicje użyte w niniejszej polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak określone w Regulaminie Spółki, chyba że wyraźnie określono inaczej w niniejszej polityce prywatności. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Spółki.

W przypadku, gdy niniejsza polityka prywatności zostanie przetłumaczona na inne języki i jeśli istnieją różnice między wersją angielską a takim tłumaczeniem, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo, chyba że postanowiono inaczej.

 1. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
  1. Ta sekcja zawiera następujące informacje:
   1. kategorie danych osobowych, które przetwarzamy;
   2. w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, źródło i szczególne kategorie tych danych;
   3. cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe; oraz
   4. podstawy prawne przetwarzania.
  2. Przetwarzamy dane Twojego konta („dane konta”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu i inne dane, które podajesz podczas rejestracji, a także historię zakupów. Takie dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane konta w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia takiej umowy, a także nasz uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.
  3. Przetwarzamy informacje dotyczące świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz („dane usług”). Dane usług mogą obejmować Twoje dane kontaktowe (takie jak adres e-mail), dane rachunku bankowego i transakcji, a także inne informacje, które podajesz nam podczas wypełniania odpowiednich kwestionariuszy (mogą to być m.in. wrażliwe dane osobowe związane z Twoim zdrowiem, w przypadku, gdy takie dane są niezbędne do świadczenia odpowiedniej usługi). Dane usług przetwarzane są w celu świadczenia usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia takiej umowy, a także nasze uzasadnione interesy, a mianowicie prawidłowe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością. W przypadku wrażliwych danych osobowych związanych z Twoim zdrowiem podstawą prawną przetwarzania jest Twoja wyraźna zgoda.
  4. Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz w celu subskrybowania naszych wiadomości e-mail i newsletterów („dane wiadomości”). Dane wiadomości są przetwarzane w celu wysyłania Ci odpowiednich wiadomości i newsletterów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda. Ponadto, jeśli sprzedaliśmy Ci już towary lub świadczyliśmy już na Twoją rzecz usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub aplikacji, a Ty nie wyrażasz sprzeciwu, możemy również przetwarzać dane wiadomości na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie dążenia do utrzymania i poprawy relacji z klientami.
  5. Możemy przetwarzać informacje związane z wszelką komunikacją, którą do nas wysyłasz („dane korespondencji”). Dane korespondencji mogą obejmować treść komunikacji oraz metadane związane z komunikacją. Dane korespondencji przetwarzane są w celu komunikacji z Tobą i prowadzenia ewidencji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością, zapewnienie spójnej, wysokiej jakości praktyki konsultacyjnej oraz badanie sporów między Tobą a naszymi pracownikami.
  6. Możemy przetwarzać informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i/lub aplikacji, a także dane dotyczące Twojego urządzenia („dane urządzenia”), gdy przeglądasz naszą stronę lub korzystasz z naszych aplikacji. Dane urządzenia mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu oraz (w przypadku wyrażenia zgody na takie udostępnienie) dane o lokalizacji, a także informacje o ruchu, korzystaniu z naszej strony internetowej i aplikacji (tj. źródło odesłań, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usług). Takie dane pozyskujemy za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Dane urządzenia są przetwarzane w celu ulepszenia aplikacji i strony internetowej oraz ustawienia opcji domyślnych. Wykorzystujemy te dane również do tego, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i usług, a także do zabezpieczania zarówno strony internetowej, jak i aplikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową, aplikacjami i działalnością.
  7. Możemy przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych określonych w niniejszym powiadomieniu, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.
  8. W razie konieczności możemy przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych wskazanych w niniejszym powiadomieniu w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.
  9. Oprócz konkretnych, określonych w niniejszej Sekcji celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby fizycznej.
  10. W przypadku zmiany celu lub podstawy prawnej czynności związanych z przetwarzaniem danych wskazanych w niniejszym akapicie, poinformujemy Cię o tym, a jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych była zgoda, ponownie uzyskamy Twoją zgodę.
  11. Czasami możemy agregować, anonimizować lub deidentyfikować Twoje dane osobowe w taki sposób, że niemożliwe będzie ich wykorzystanie do zidentyfikowania Ciebie. Takie dane nie są już danymi osobowymi. Możemy wykorzystywać takie dane bez ograniczeń w dowolny sposób dozwolony przez prawo, w tym między innymi udostępniać takie dane naszym partnerom lub instytucjom badawczym, udostępniać je w artykułach, postach na blogach i publikacjach naukowych, zbiorczych statystykach dotyczących niektórych działań lub symptomów zebranych danych, aby pomóc zidentyfikować wzorce wśród użytkowników oraz ocenić lub zmodyfikować nasze usługi.
  12. Kierujemy się zasadą minimalizacji danych: przetwarzane dane osobowe są adekwatne, istotne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane.
  13. Dane osobowe są przechowywane na serwerach Spółki lub na serwerach naszych kontrahentów, których obowiązują określone klauzule umowne dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązania do zachowania poufności.
  14. Stosujemy szereg środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych osobowych. Organizacyjne środki bezpieczeństwa obejmują ograniczenie dostępu wyłącznie do upoważnionych osób z uzasadnioną potrzebą dostępu do danych osobowych, zawieranie umów o zachowaniu poufności, organizowanie szkoleń, tworzenie i wdrażanie odpowiednich polityk i procedur. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania z zakresu bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, zmiany danych lub nieautoryzowanego dostępu, wdrażania narzędzi kontroli dostępu i uwierzytelniania, zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, itp.
 2. Kiedy przekazujemy Twoje dane innym?
  1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (w tym naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione do celów określonych w niniejszym powiadomieniu. Może to obejmować wewnętrzne cele administracyjne, a także świadczenie/współdzielenie usług informatycznych, płatniczych lub marketingowych lub centrów danych w grupie.
  2. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione spółce z naszej grupy, KARMA PROCESSING INCORPORATED, kod spółki 7138602, z siedzibą przy 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, z biurem przy 1000 West Street, Suite 1200, Wilmington, Delaware, 1980, e-mail: [email protected] i przetwarzane przez nią, o ile jest to uzasadnione do celów gromadzenia, przetwarzania oraz administrowania płatnościami za usługi.
  3. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.
  4. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym dostawcom z zakresu przeciwdziałania oszustwom, ryzyka i zgodności, o ile jest to uzasadnione w celu ochrony Twoich danych osobowych i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
  5. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług płatniczych. Będziemy udostępniać dane usług naszym dostawcom usług płatniczych wyłącznie w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, przekazywania środków oraz rozpatrywania skarg i zapytań związanych z takimi płatnościami i przelewami.
  6. Aby zaoferować Ci metody płatności Klarna, możemy podczas realizacji zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych i danych zamówienia do Klarna, aby Klarna mogła ocenić, czy kwalifikujesz się do ich metod płatności i dostosować te metody płatności do Ciebie. Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z własną polityką prywatności Klarna.
  7. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe innym dostawcom usług, o ile jest to zasadnie konieczne do świadczenia określonych usług (w tym dostawcom serwerów i ich konserwacji, dostawcom usług poczty e-mail, dostawcom usług wykorzystywanych do analizy danych lub marketingu, call center, badaniom satysfakcji lub badaniom rynku). Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby tacy podwykonawcy wdrożyli odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych.
  8. Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych określonych w tej Sekcji, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby fizycznej.
  9. Podmioty wskazane w niniejszej Sekcji mogą mieć siedzibę poza Republiką Litewską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku, gdy przekażemy Twoje dane osobowe takim podmiotom, podejmiemy wszelkie niezbędne i wskazane w aktach prawnych środki w celu zapewnienia należytej ochrony Twojej prywatności, w tym w stosownych przypadkach podpisując standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected].
 3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  1. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów. W każdym przypadku należy je przechowywać nie dłużej niż:
   1. dane konta będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 (pięć) lat od ostatniej aktualizacji konta;
   2. dane usług będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 (pięć) lat od zakończenia świadczenia usług;
   3. dane wiadomości będą przechowywane nie dłużej niż przez 2 (dwa) lata po wyrażeniu zgody lub, w przypadku, gdy dane wiadomości są wysyłane do obecnych klientów w celu utrzymania i poprawy relacji z klientami, przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata od zakończenia świadczenia odpowiednich usług, chyba że odpowiednio wcześniej wycofasz swoją zgodę lub wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
   4. dane korespondencji będą przechowywane nie dłużej niż przez 6 (sześć) miesięcy od zakończenia takiej komunikacji.
  2. W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów, przez które będą przechowywane Twoje dane osobowe, tj. dane urządzenia będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do odpowiednich celów przetwarzania.
  3. Po upływie obowiązującego okresu przechowywania lub na Twoje żądanie dane osobowe zostaną zniszczone przy użyciu metod nadpisania lub fizycznego zniszczenia (w stosownych przypadkach).
  4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Sekcji, możemy zachować Twoje dane osobowe, gdy takie zachowanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby fizycznej.
 4. Komunikacja marketingowa
  1. Jeśli wyrazisz zgodę, skontaktujemy się z Tobą przez e-mail lub telefon, aby poinformować Cię o tym, co robimy. Ponadto, jeśli świadczyliśmy już usługi na Twoją rzecz, a Ty nie wyrażasz sprzeciwu, poinformujemy Cię o produktach naszych Spółek lub członków naszej grupy Spółek, które mogą Cię zainteresować, w tym o innych związanych z nimi informacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, jeśli podałeś nam takie dane.
  2. Kontaktując się z Tobą telefonicznie, jak określono w sekcji 4.1. powyżej, wiadomości SMS od nas będą odbierane za pośrednictwem operatora sieci bezprzewodowej na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Wiadomości SMS mogą być wysyłane za pomocą automatycznego systemu wybierania numeru lub innej technologii. Częstotliwość wiadomości jest różna. Mogą obowiązywać opłaty za przesyłanie wiadomości i danych.
  3. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej. Możesz to zrobić, wybierając odpowiedni link w dowolnej z naszych wiadomości marketingowych lub kontaktując się z nami za pośrednictwem środków dostępnych na naszej stronie internetowej. Jeśli otrzymujesz komunikację marketingową zarówno poprzez e-mail, jak i telefonicznie z powodów określonych w sekcji 4.1. powyżej i chcesz zrezygnować z jej otrzymywania, to musisz zrezygnować z każdej z tych form oddzielnie, klikając odpowiedni link w dowolnej z naszych wiadomości marketingowych lub kontaktując się z nami za pośrednictwem środków dostępnych na naszej stronie internetowej.
  4. Po wykonaniu przez Ciebie któregokolwiek z podanych działań zaktualizujemy Twój profil, aby mieć pewność, że nie będziesz otrzymywać naszej komunikacji marketingowej w przyszłości.
  5. Informujemy, że na naszą działalność biznesową składa się sieć ściśle powiązanych usług, dlatego aktualizacja wszystkich systemów może potrwać kilka dni, w związku z czym możesz nadal otrzymywać komunikację marketingową, podczas gdy my nadal przetwarzamy Twoją prośbę.
  6. Rezygnacja z komunikacji marketingowej nie przeszkodzi Ci w otrzymywaniu komunikacji bezpośrednio związanej ze świadczeniem usług.
 5. Twoje prawa
  1. W tej sekcji podsumowaliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, dlatego przedstawiamy tylko główne aspekty tych praw. W związku z tym powinieneś zapoznać się z odpowiednimi przepisami (przede wszystkim z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679) oraz wytycznymi organów regulacyjnych, aby uzyskać pełne wyjaśnienie tych praw.
  2. Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych są następujące:
   1. prawo dostępu do danych;
   2. prawo do sprostowania danych;
   3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
   6. prawo do przenoszenia danych;
   7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
   8. prawo do wycofania zgody; oraz
   9. prawo do żądania, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  3. Prawo dostępu do danych. Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz, jeśli to robimy, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania, kategorii takich danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Jeżeli nie naruszy to praw i wolności innych osób, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.
  4. Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych na swój temat oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych na Twój temat.
  5. W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują sytuacje, w których: (i) dane osobowe nie są już dłużej potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) cofniesz zgodę na przetwarzanie w oparciu o zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; (iii) sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z pewnymi zasadami obowiązujących przepisów o ochronie danych; (iv) przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni; lub (v) dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia danych. Takie wyłączenia obejmują sytuacje, gdy przetwarzanie jest konieczne: (i) w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (ii) w celu wypełnienia naszego zobowiązania prawnego; lub (iii) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  6. W pewnych okolicznościach masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Okoliczności te mają miejsce, gdy: (i) kwestionujesz dokładność danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; (iii) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz (iv) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, jednak będziemy je dalej przetwarzać w dowolny inny sposób wyłącznie: (i) za Twoją zgodą; (ii) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (iii) w celu ochrony praw innej osoby; lub (iv) ze względu na ważny interes publiczny.
  7. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania realizowanego zadania w interesie publicznym lub w celach uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Jeśli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych.
  8. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego). Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
  9. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.
  10. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:
   1. zgoda; lub
   2. wykonanie umowy lub kroków, które należy podjąć na Twoją prośbę przed zawarciem umowy, które są niezbędne do jej zawarcia, masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy miałoby to negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób.
  11. Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Nasze przetwarzanie danych jest nadzorowane przez Państwowy Inspektorat Ochrony Danych Republiki Litewskiej z siedzibą przy ul. L. Sapiegos 17, LT-10312 Wilno, www.vdai.lrv.lt
  12. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania mającego miejsce przed jej wycofaniem.
  13. Masz prawo żądać, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Istnieją jednak wyłączenia tego prawa. Takie wyłączenia obejmują sytuacje, gdy decyzja: (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami; (ii) jest dozwolona na mocy prawa UE lub prawa państwa członkowskiego UE, któremu podlegamy i które określa również odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów; (iii) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.
  14. Oprócz określonego środka przewidzianego w niniejszej Sekcji lub na stronie internetowej możesz również skorzystać z któregokolwiek z praw wskazanych w niniejszym dokumencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na takie zapytania w ciągu 1 miesiąca od ich otrzymania. Ten czas odpowiedzi może zostać przedłużony o 2 miesiące w przypadku złożonych lub licznych wniosków. W przypadku takiego przedłużenia zostaniesz o nim dodatkowo poinformowany.
 6. Informacje o plikach cookie
  1. Kiedy po raz pierwszy odwiedzisz naszą stronę internetową, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszego powiadomienia.
  2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające identyfikator, który jest wysyłany przez serwer sieciowy do Twojej przeglądarki internetowej i przechowywany przez tę przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka zażąda strony z serwera.
  3. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe mogą być możliwe do powiązania z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.
 7. Wykorzystywane przez nas pliki cookie
  1. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie trzech głównych typów w następujących celach:
   1. Wymagane pliki cookie – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, bezpieczeństwa klientów i ich danych, świadczenia wysokiej jakości usług;
   2. Funkcjonalne pliki cookie – wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika na stronie internetowej, analizy korzystania z systemu i w związku z tym do ulepszenia świadczenia usług;
   3. Reklamowe pliki cookie – wykorzystywane do obserwowania zachowań użytkowników w Internecie i optymalizacji kampanii marketingowych zgodnie z takimi informacjami.
 8. Pliki cookie wykorzystywane przez naszych dostawców usług
  1. Nasi dostawcy usług używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową.
  2. Pliki cookie, których możemy użyć:
   1. Pliki cookie Google Analytics do obserwacji ruchu na naszej stronie internetowej. Wykorzystywane w tym celu pliki cookie pomagają nam wykrywać błędy na stronie internetowej, a także mierzyć jej przepustowość. Z polityką prywatności Google Analytics możesz zapoznać się tutaj;
   2. Pliki cookie YouTube do wyświetlania na naszej stronie internetowej treści przesłanych do YouTube. Wykorzystywane w tym celu pliki cookie pomagają nam zachować integralność oraz tworzyć bogatą w informacje i dynamiczną stronę internetową. Z polityką prywatności YouTube możesz zapoznać się tutaj;
   3. Pliki cookie Twittera do wyświetlania na naszej stronie internetowej treści publikowanych na Twitterze. Wykorzystywane w tym celu pliki cookie pomagają nam zachować integralność oraz tworzyć bogatą w informacje i dynamiczną stronę internetową. Z polityką prywatności Twittera możesz zapoznać się tutaj;
   4. Pliki cookie Map Google do określenia lokalizacji użytkownika, o ile użytkownik na to zezwoli. Wykorzystywane w tym celu pliki cookie pomagają nam dostosować ustawienia strony internetowej do lokalizacji użytkownika i poprawić jego komfort korzystania z naszej strony. Z polityką prywatności Map Google możesz zapoznać się tutaj;
   5. Pliki cookie Doubleclick do kontroli wyświetlania reklam naszym użytkownikom. Pliki cookie używane w tym celu pomagają nam rozróżnić użytkowników, którzy już korzystają z naszych usług i ograniczyć lub przestać wyświetlać nasze reklamy takim użytkownikom. Z polityką prywatności Doubleclick możesz zapoznać się tutaj;
   6. Pliki cookie Facebooka do zarządzania wyświetlaniem reklam naszym użytkownikom. Pliki cookie używane w tym celu pomagają nam rozróżnić użytkowników, którzy już korzystają z naszych usług i ograniczyć lub przestać wyświetlać nasze reklamy takim użytkownikom. Z polityką prywatności Facebooka możesz zapoznać się tutaj;
   7. Pliki cookie Menedżera tagów Google do kontrolowania reklamowych plików cookie. Wykorzystywane w tym celu pliki cookie pomagają nam właściwie dystrybuować reklamy do użytkowników. Z polityką prywatności Menedżera tagów Google możesz zapoznać się tutaj;
   8. Pliki cookie Hotjar do obserwowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Pliki cookie używane w tym celu pomagają nam obserwować działanie naszej strony internetowej i analizować, w jaki sposób możemy ją ulepszyć. Z polityką prywatności Hotjar możesz zapoznać się tutaj;
   9. Pliki cookie Visual Website Optimizer, które służą do gromadzenia informacji o interakcji użytkowników ze stronami witryny. Z polityką prywatności Visual Website Optimizer możesz zapoznać się tutaj.
 9. W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookie?
  1. Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptacji plików cookie i usuwanie plików cookie. Sposoby różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie, korzystając z informacji podanych na stronie danej przeglądarki, np. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.
  2. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
  3. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
 10. Strony internetowe osób trzecich

  Na stronie internetowej możesz znaleźć łącza do i z witryn partnerskich, źródeł informacji i stron podmiotów powiązanych. Należy pamiętać, że takie strony osób trzecich, które odwiedzisz, klikając linki, mają własne polityki prywatności i nie ponosimy odpowiedzialności za takie polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności takich stron przed przekazaniem im jakichkolwiek danych osobowych.

 11. Dane osobowe dzieci
  1. Nasza strona internetowa i usługi są skierowane do osób powyżej 18 roku życia.
  2. Jeśli mamy powody, by sądzić, że w naszych bazach danych przechowujemy dane osobowe osoby poniżej tego wieku bez zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską, usuniemy takie dane osobowe.
 12. Uzupełnienie dotyczące ochrony prywatności w Kalifornii

  Jeśli jesteś konsumentem lub rezydentem stanu Kalifornia, oprócz informacji podanych w niniejszej polityce prywatności możesz mieć dodatkowe prawa i informacje przysługujące Ci na podstawie kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów:

  1. Nie sprzedajemy świadomie danych osobowych ani nie udostępniamy ich stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli jednak zrobimy to w przyszłości, zostaniesz o tym powiadomiony i będziesz mieć prawo do rezygnacji ze „sprzedaży” danych osobowych;
  2. Będziemy przechowywać, wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe, które zbieramy lub przetwarzamy w Twoim imieniu, wyłącznie do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności i powiadomimy Cię, jeśli to ulegnie zmianie.
  3. Masz prawo nie być dyskryminowanym, jeśli korzystasz ze swoich praw.

  Obecnie nie rozpoznajemy ani nie odpowiadamy na inicjowane przez przeglądarkę sygnały „Nie śledź”. Instrukcje włączania w następujących przeglądarkach znajdują się tutaj: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

 13. Aktualizacja Twoich danych

  Daj nam znać, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają korekty lub aktualizacji.

 14. Zmiany w powiadomieniu

  Wszelkie zmiany w niniejszym powiadomieniu będą publikowane na stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy poinformować Cię o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, który uznamy za najbardziej odpowiedni w danym przypadku.

Ostatnia modyfikacja: 30.08.2022